KURS EGZAMINACYJNY – EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjum.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

Program kursu opracowany jest w oparciu o standardy egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas zajęć kursanci mają możliwość usystematyzowania i pogłębienia wiadomości objętych programem szkolnym języka angielskiego dla gimnazjów, uzupełnienia braków oraz nabycia umiejętności rozwiązywania zadań.

Zdecydowanym atutem naszych kursów jest nacisk na poznanie i efektywne korzystanie z technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie. Poznając strukturę egzaminu, typy zadań i kryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności prawidłowego rozwiązywania zadań. Dzięki takiemu przygotowaniu nasi kursanci wypadają znacznie lepiej na egzaminie, podchodząc do niego bezstresowo i z praktycznymi umiejętnościami.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów OKE.

Organizacja kursu:

CENA

 

TYP KURSU WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ GRUPY KOSZT RATY
Kurs przygotowujący
do egzaminu gimnazjalnego
50 godzin
1 x tyg x 90min
8 – 10 osób 1.000,00zł 5 x 200,00zł

 

Podstawy programu kursu:

Program kursu opracowany jest w oparciu o wymagania egzaminacyjne przedstawione poniżej:

INFORMACJE OGÓLNE
Egzamin gimnazjalny 2016 składać się będzie z dwóch poziomów: podstawowego i rozszerzonego.
Jeśli zdający uczył się danego języka obcego w szkole podstawowej i kontynuuje jego naukę w gimnazjum, ma obowiązek zdać egzamin końcowy z tego języka w gimnazjum na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Jeśli natomiast zdający nie miał na świadectwie z klasy szóstej oceny z języka obcego, rozpoczął jego naukę w gimnazjum i uczy się go jako języka wiodącego, zdaje go pod koniec gimnazjum na poziomie podstawowym.
Egzamin na obu poziomach ma jedynie formę pisemną, jednak wiele zadań egzaminacyjnych wymaga opanowania typowych zwrotów z języka mówionego.
Na każdym z poziomów testowana jest:
Wyłącznie na poziomie podstawowym sprawdzana jest znajomość funkcji językowych, a na poziomie rozszerzonym umiejętność pisania (krótki tekst 50-100 słów – list prywatny, wiadomość, e-mail).
ZAKRES TEMATÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
 1. Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania
 2. Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie
 3. Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości
 4.  Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły
 5. Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy
 6.  Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne
 7. Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja
 8. Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie
 9. Kultura – np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze
 10. Środki masowego przekazu
 11. Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe
 12. Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie
 13. Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich
 14. Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego
 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego
ZAKRES TESTOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI
 1. INFORMACJA
 1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
 2.  Pytanie i prośba o informację
 3. Opis
            a) postaci
            – cechy fizyczne, wygląd, osobowość, charakter
            – dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo
            b) stanu emocjonalnego
            c) miejsca i przedmiotu
            d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia
            e) planów i zamierzeń
 1. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny
 2.  Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności
 3. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości
 4. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią
 5. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji

II. OPINIA

 1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji
 2. Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji
 3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu
 4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii
 5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia
 6. Przekazanie opinii osób trzecich
 1. ZNAJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚCI
 1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu
 2. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu
 3. Wyrażenie
            a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie
            b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia
 1. UCZUCIA, ŻYCZENIA, PREFERENCJE
 1. Zapytanie
           a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia
           b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich
      2. Wyrażenie
            a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień
            b) stanu fizycznego i emocjonalnego
3.      Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę
4.      Wyrażenie
            a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp.
            b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia
5.      Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie
 1. OBOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTIA, PROŚBA, ROZKAZ
 1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie
 2. Zezwolenie i negacja przyzwolenia
 3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem
 4. Propozycja, sugestia
 5. Akceptacja i odrzucenie
 6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunika
 7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia
 8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie
 1. ZACHOWANIA SPOŁECZNE; INTERAKCJA
 1. Sposoby zwracania się do rozmówcy
 2. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu
 3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś
 4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie
 5. Złożenie gratulacji i życzeń
 6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp.
 7.  Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.)
 8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie
 
ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH
CZASOWNIK
 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 3. Czasowniki modalne:
• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
• may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
• should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off?
• will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
• shall, np. Shall we eat now?
 1. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
 2. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 3. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 4. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. want, dance, see
 5. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
 6. Czasy gramatyczne:
• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
• Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.
 1. Konstrukcja “be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
 2. Konstrukcja “have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
 3. Konstrukcja “would like to”, np. I would like to meet him.
RZECZOWNIK
 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
 3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
 4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law
PRZEDIMEK
 1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
 2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
 3. Przedimek zerowy, np. dinner
PRZYMIOTNIK
 1.  Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the mosexpensive, good – better – the best
 2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. How nice!
 3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our
PRZYSŁÓWEK
 1.  Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly,badly – worse – the wors
 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
 3. .Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!
 ZAIMEK
 1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
 4. Zaimki wskazujące, np. this, those
 5. Zaimki pytające, np. who, what, which
 6. Zaimki względne, np. who, which, that
 7. Zaimki wzajemne, np. each other
 8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another,somebody, anything
 9. Zaimek bezosobowy you
 10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
LICZEBNIK
 1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
 2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth
PRZYIMEK
 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
 2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
 3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize
 4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
 5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so
SKŁADNIA
 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
 2. Zdania rozkazujące, np. Sit down! Don’t walk on the grass.
 3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
 4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
 7. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?
 8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
 9. Zdania współrzędnie złożone, np. While my brother was playing football, I was watching cartoons.
 10. Zdania podrzędnie złożone:
• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.Język angielski 107
• okolicznikowe
– celu, np. I came here to give you this letter.
– czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
– miejsca, np. He was sitting where I had left him.
– porównawcze, np. She is as tall as her father.
– przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
– skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
–        warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.
      11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to
school.
 1. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl!
Informacje opracowano na podstawie Informatora Gimnazjalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej na www.cke.edu.pl