Matematyka

 

Ramowy rozkład materiału kursu przygotowującego do matury z matematyki.

 

Poziom podstawowy
 

 

 

1. Liczby rzeczywiste.

Podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Kolejność wykonywania działań. Działania na potęgach i pierwiastkach. Usuwanie niewymierności.

2. Przedziały. Obliczenia procentowe. Błąd względny i bezwzględny.

3. Logarytmy.

4. Funkcje.

Określanie z wykresu własności funkcji. Wykresy funkcji wykładniczej oraz proporcjonalności odwrotnej. Przesunięcia wykresów funkcji. Określanie dziedziny i miejsc zerowych funkcji.

5. Funkcja liniowa.

Własności funkcji liniowej. Równania, nierówności liniowe, układy równań liniowych.

6. Funkcja kwadratowa.

Własności funkcji kwadratowej. Równania i nierówności kwadratowe.

7. Wyrażenia algebraiczne. 

Wzory skróconego mnożenia, równania wyższych stopni, równania wymierne.

8. Ciągi liczbowe.

Definicja i przykłady ciągów liczbowych. Ciąg arytmetyczny. Ciąg geometryczny. Procent składany. Oprocentowanie lokat i kredytów.

9. Trygonometria.

10. Geometria analityczna.

Równania prostej. Prostopadłość i równoległość prostych. Środek odcinka. Odległość dwóch punktów. Punkt przecięcia prostych.

11. Planimetria.

12. Stereometria.

13. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.


 

Poziom rozszerzony

 

1. Liczby rzeczywiste. Dowodzenie. 

2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

3. Własności funkcji.

4. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe z paramertem.

5. Funkcja kwadratowa. Równania i nierówności kwadratowe z paramertem.

6. Wielomiany.

7. Ciągi liczbowe. Szereg geometryczny. Granica ciągu.

8. Trygonometria. Równania i nierówności trygonometryczne.

9. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. 

10. Rachunek różniczkowy.

11. Geometria analityczna.

12. Planimetria.

13. Stereometria.

14. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

 

Ogólne zasady przebiegu kursu przygotowującego do matury z matematyki

(poziom podstawowy i rozszerzony)

 

1. Na zajęciach rozwiązujemy wyłącznie zadania z arkuszy egzaminacyjnych ułożonych według działów powtórkowych w sposób angażujący i aktywizujący wszystkich uczestników kursu. Zajęcia rozpoczynają się – jeżeli jest niezbędny – krótkim wstępem teoretycznym. Potrzebna teoria powtarzana jest również w trakcie rozwiązywania zadań.

2. Uczestnik kursu otrzymuje:

3. Formy sprawdzania zaangażowania uczestników kursu: