Chemia

 

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016                                                     

Prowadzący:  dr Anna Szady-Chełmieniecka

KURS MATURALNY – CHEMIA

TEMATY SPOTKAŃ (SOBOTA)

 

 

 

1. Budowa atomu. Wiązania chemiczne.

Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków, izotopy i przemiany promieniotwórcze (cząstki elementarne, stan podstawowy i wzbudzony, jonizacja atomu, energia jonizacji, liczby kwantowe, zapis konfiguracji elektronowej, bloki energetyczne układu, budowa atomu a właściwości pierwiastka, położenie pierwiastka w układzie a jego właściwości, izotopy, naturalne i sztuczne przemiany promieniotwórcze)           

Rodzaje wiązań w cząsteczkach, określanie ich kształtu, polarności i właściwości. Oddziaływania międzycząsteczkowe ( wiązanie jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, metaliczne, oddziaływania: dipol-dipol, wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa)

 

2. Związki nieorganiczne

Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole, wodorosole i hydroksosole.

 

3. Stechiometria -obliczenia chemiczne

Obliczanie zadań z wykorzystaniem informacji o molu, masie molowej, objętości molowej. Stosunek stechiometryczny i niestechiometryczny substratów (obliczanie składu procentowego związku, objętości gazu w warunkach normalnych i w dowolnych, obliczenia związane z reakcjami zachodzącymi między substratami użytymi w stechiometrycznym i dowolnym stosunku).

 

4. Roztwory, stężenie procentowe i molowe

Roztwory. Obliczanie zadań z wykorzystaniem wiadomości o stężeniach: procentowym i molowym (rodzaje roztworów, sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie roztworów, przeliczanie stężeń, metoda krzyżowa, rozpuszczalność, hydraty)

 

5. Próbna matura I. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów. Teorie kwasów i zasad.

Dysocjacja elektrolityczna i reakcje w roztworach wodnych (dysocjacja stopniowa kwasów i zasad; dysocjacja sumaryczna kwasów, zasad, soli.

 

Teorie kwasowo-zasadowe: Arrheniusa, Bronsteda-Lowry’ego, Lewisa

 

6. Reakcje w roztworach.

Moc elektrolitów, stopień i stała dysocjacji; iloczyn rozpuszczalności; reakcje zobojętniania, strącania osadów, hydroliza soli.  Związki amfoteryczne.         

 

7. Kinetyka reakcji. Procesy równowagowe.

Kinetyka reakcji (teorie zderzeń i kompleksu aktywnego, szybkość reakcji, efekty energetyczne reakcji).

 

Procesy równowagowe (prawo działania mas, reguła przekory, stan równowagi)

 

8. Utleniacze i reduktory, reakcje redox

Procesy zachodzące z wymianą elektronów (reakcje redoks, właściwości związków Mn, Cr, inne utleniacze; reduktory)

 

9. Podsumowanie wiadomości z chemii nieorganicznej (arkusz). Próbna matura II.

 

10. Węglowodory.

           Węglowodory (alkany, alkeny, alkiny, areny, właściwości, otrzymywanie)

 

11. Tlenowe pochodne węglowodorów
Alkohole, fenole, aldehydy i ketony (alkohole mono- i polihydroksylowe, porównanie alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów)

12. Kwasy i ich pochodne.
Kwasy karboksylowe i ich pochodne (sole, mydła, estry, tłuszcze)

13. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
Hydroksykwasy, cukry, aminokwasy i białka (mono-, di- i polisacharydy, wykrywanie białek).

 

14. Próbna matura III.

 

15. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

 

 

 

 

         Zajęcia podzielono na piętnaście, 4-godzinnych spotkań.
Podczas zajęć zostaną przypomniane wiadomości (w formie krótkich wykładów) objęte nową podstawą programową z chemii, z zakresu nauki w liceum ogólnokształcącym na poziomie rozszerzonym.
Głównym elementem spotkań będzie rozwiązywanie różnego rodzaju zadań przygotowujących do matury.

Uczestnicy kursu są zobowiązani do:
– regularnego i aktywnego uczestnictwa na zajęciach,
– powtarzania materiału przed zajęciami (aby jak najwięcej czasu poświęcić – – – – -rozwiązywaniu zadań maturalnych)
– pisania krótkich sprawdzianów/kartkówek przygotowanych przez nauczyciela
– napisania przewidzianych próbnych matur w wyznaczonych terminach .