Historia

 

Ramowy rozkład materiału kursu przygotowującego do matury z historii

1. Trwałe osiągnięcia cywilizacji starożytnych. Religie starożytnego Wschodu.

2. Przemiany ustrojowe w Grecji i w Rzymie.

3. Powstanie i rozwój religii monoteistycznych.

4. Kręgi cywilizacji średniowiecznych. Europa a inne cywilizacje.

5. Fundamentalne znaczenie chrześcijaństwa w cywilizacjach średniowiecznej Europy.

6. Funkcjonowanie władzy i struktura społeczeństw średniowiecznych.

7. Powstanie i rozwój Polski w wiekach średnich. Znaczenie chrześcijaństwa dla powstania i rozwoju państwowości i kultury polskiej.

8. Cywilizacyjne przemiany w Europie od odrodzenia do oświecenia.

9. Nowe horyzonty. Europa wobec odmiennych kultur i systemów wartości.

10. Przeobrażenia chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku.

11. Powstanie nowożytnej państwowości.

12. Uwarunkowania potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

13. Rewolucja przemysłowa i jej następstwa.

14. Mapa polityczna XIX- wiecznej Europy i świata.

15. Przemiany świadomości Europejczyków.

16. Procesy demokratyzacyjne i parlamentaryzm w XIX wieku.

17. Społeczeństwo polskie bez własnego państwa.

18. I i II wojna światowa – geneza, charakter, następstwa konfliktów.

19. Systemy totalitarne i ich zbrodniczy charakter.

20. Funkcjonowanie demokracji w XX wieku.

21. Ewolucja stosunków międzynarodowych i ich charakter. Struktury ponadnarodowe w polityce i gospodarce.

22. Rewolucja techniczna w XX wieku.

23. Przemiany w sferze kultury. Sobór Watykański II i encykliki papieskie.

24. Rzeczpospolita między zniewoleniem a niepodległością.

 

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ MATURALNYCH 2007

HISTORIA TOCZAS (datowanie) i PRZESTRZEŃ (mapa)
To umiejscowienie wydarzeń w czasie i przestrzeni

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI (matura 2007)
72 % zadań – praca ze źródłami
21% tylko wiedza pozaźródłowa
4% praca z tekstami naukowymi

RODZAJE ŹRÓDEŁ:
32% zadań – źródła pisane
17% mapy
13% źródła ikonograficzne
6% źródła genealogiczne
6% źródła statystyczne

HISTORIA POWSZECHNA, A HISTORIA POLSKI
54% zadań- historia powszechna
46% – historia Polski

EPOKI
34% zadań – nowożytność
23% średniowiecze
19% historia XX w.
15 % starożytność
15% historia XIX w.

 

ZADANIA DO NAUCZENIA:

1.  pisanie krótkich wypracowań (45 min)
a) wstęp z zaznaczeniem ram chronologiczno-przestrzennych
–  sformułowanie tezy bądź problemu
b) rozwinięcie
–  z analizą problemów związanych z tematem i przedstawieniem argumentów
c) zakończenie
–  podsumowanie wniosków

2. Wnioskowanie, ocena wydarzeń, stosowanie zdobytej wiedzy
3. Na czym polega łańcuch przyczynowo-skutkowy
4. Będą zadania sprawdzające wiedzę
5. Umiejętność pracy z materiałami źródłowymi
6. Umiejętność interpretowania i syntetyzowania wiadomości
7. Umiejętność pracy z mapami i ilustracjami
8. Znajomość podstaw historii sztuki (style architektoniczne, podstawowe dzieła sztuki – i ich symbolika)
9. Podstawy heraldyki, historii ubioru i życia codziennego, widoki miast, itp.

 

ZASADY NAUCZANIA:

1. OMÓWIENIE PO KOLEI  EPOK, PO KAŻDEJ EPOCE TESTY
2. PO KAŻDYM DZIALE UCZEŃ PISZE CO NAJMNIEJ JEDNO WYPRACOWANIE
3. TEKSTY ŹRÓDŁOWE
4. MIESIĄC PRZED MATURĄ ROBIMY TYLKO TESTY Z WSZYSTKICH DZIAŁÓW
5. PODRĘCZNIK: OPERON + „NOTATKI UCZNIA” ORAZ ATLAS HISTORYCZNY
6. KONTAKT Z RODZICAMI
7. UCZEŃ  PRZYGOTOWUJE SIĘ Z DO  ZAJĘĆ
8. UCZYMY SIĘ W BLOKU 3 GODZINNYM (trzy godz. lekcyjne).