Język angielski

Kurs maturalny z języka angielskiego

ZMIANY W  MATURZE Z J. ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

                                                               POZIOM ROZSZERZONY

 

Zmiany w skrócie

v  1 arkusz egzaminacyjny

v  Czas skrócony do 150 minut

v  Nowa punktacja

v  Nowe zadania w części leksykalno-gramatycznej

v  1 praca do napisania

v  Zmiana w typach wypowiedzi pisemnych

 

 

Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka angielskiego będzie składać się nadal 4 części, lecz dokonano znacznego przesunięcia udziału poszczególnych części w wynikach:

 

– rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 24%)

– rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 26%)

– znajomość środków językowych (udział w wyniku 24%)

– wypowiedź pisemna (udział w wyniku 26%)

 

Jak widać, egzamin stał się bardziej wyrównany jeśli chodzi o proporcje punktowe między poszczególnymi komponentami. Co ciekawsze, w częściach rozumienie ze słuchu (słuchanie) i rozumienie tekstów pisanych (pisanie) pojawiły się zdania zawierające kilka krótszych tekstów, a nie jeden dłuższy.

 

Ogromny wzrost punktacji w części ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH, z 10% na 24%

v  Od roku 2015 nie będzie można pominąć tej części egzaminu lub potraktować jej po macoszemu, ponieważ będzie nas to kosztować aż 1/4 punktów możliwych do zdobycia.

v  Dla osób chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego oznacza to ciężką pracę nad poprawieniem zakresu słownictwa oraz gramatyki.

 

Wzrost wagi rozumienia TEKSTÓW PISANYCH, z 24% na 26%.

Poza znanymi nam już formami na maturze rozszerzonej pojawią się nowe typy zadań, zapożyczone z egz. gimnazjalnego

v  Większa różnorodność tekstów

v  Więcej krótszych tekstów

v  NOWOŚĆ! uzupełnianie luk korzystając z podanych wyrazów, lecz należy pamiętać o zmianie ich formy (dwa słowa nigdzie nie pasują).

v  Druga NOWOŚĆ to zadanie polegające na uzupełnieniu zdania z wykorzystaniem podanych wyrazów (transformacje). Nie wolno zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast należy zmienić ich formę oraz dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zadanie. Poniżej dwa przykładowe zadania:

 

6.1. Why didn’t you say anything? You (should / warn / students) _____________________ swimming in this place!

6.2. While (President / have / argument) _________________________________________ with his advisors, a group of journalists burst into the room.

 

CKE zastrzega na str. 7 "Informatora…", że podane przykłady nie wyczerpują wszystkich typów zadań, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych. Można więc zakładać, że w części "znajomość środków językowych" możemy się spodziewać również transformacji (parafraz), tłumaczenia fragmentów zdań, słowotwórstwa, czy testu luk sterowanych.

 

 

Spadł udział ROZUMIENIA ZE SŁUCHU w wyniku sumarycznym z 30% na 24%.

v  Czas trwania nagrania ok. 25 min, 3 – 4 zadań

v  Większa różnorodność tekstów

v  Większa różnorodność sprawdzanych umiejętności

v  Pytania polegające na oddzielaniu faktów od opinii.

 

Przykład:

 

Spadł udział WYPOWIEDZI PISEMNEJ w wyniku sumarycznym z 36% do 26%, ale nie spadła jej trudność

v  Przede wszystkim zniknęły takie typy wypowiedzi jak opis, recenzja czy opowiadanie. Od roku 2015 uczeń zetknie się na maturze rozszerzonej z trzema typami wypracowań:

(1) rozprawka ("for and against" oraz "opinion essay"),

(2) artykuł publicystyczny,

(3) list formalny.

Funkcjonują one pod zbiorczym szyldem "tekstu argumentacyjnego", a w każdym typie wypracowania mają się pojawić elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp.

v  W arkuszu egzaminacyjnym uczeń będzie miał do wyboru jeden temat z dwóch,

v  Wypracowanie ma mieć 200-250 słów,

v  Za wypracowanie uczeń może otrzymać 13 punktów,

0 – 5 punktów –  zgodność wypowiedzi z poleceniem

0 – 2 punkty – spójność i logikę,

0 – 3 punkty –  zakres środków językowych,

0 – 3 punkty –  poprawność środków językowych.

Tak samo jak na poziomie podstawowym, nie przewidziano kary za przekroczenie górnego limitu słów.

 

 

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=VCVbOLKzdXA

 

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-angielski.pdf

 

ZMIANY W FORMIE EGZAMINU MATURALNEGO (CZĘŚĆ USTNA) Z JĘZYKÓW OBCYCH – MAJ 2012

W maju 2012 wszyscy maturzyści będą przystępować do jednolitej matury ustnej z języków nowożytnych, bez względu, jaki poziom egzaminu zadeklarowali dla części pisemnej. Część pisemna nie podlega zmianom i jest zdawana na wybranym poziomie, podstawowym lub rozszerzonym. Matura ustna będzie przebiegać w zmienionym formacie, który opublikowała w Informatorze Centralna Komisja Egzaminacyjna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis nowej formy egzaminu.
Procedura egzaminu:
Rozmowa wstępna
Kilka pytań (dostępnych jedynie egzaminatorowi) z zakresu zainteresowań i życia zdającego
2 min
Zadanie 1 – rozmowa z odgrywaniem roli
Zdający:
·        Ma 30 sek na zapoznanie sie z zadaniem
·         odgrywa pewne role związane z sytuacjami, w których może się potencjalnie znaleźć.
·        musi sie odnieść do czterech elementów określonych w poleceniu
·        musi odpowiednio reagować na wypowiedzi egzaminatora
3 min
Zadanie 2 – opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania
Zdający:
·        losuje zestaw
·        opisuje ilustracje
·        odpowiada na 3 pytania związane z materiałem
4 min
Zadanie 3 – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
Zdający:
·        ma 1 min na zapoznanie się z materiałem
·        wybiera jedną z prezentowanych opcji
·        uzasadnia swój wybór i powody odrzucenia innych elementów
·        odpowiada na pytania związane z tematyką materiału
5 min
·        Każdy zestaw zawiera zadania o poziomie trudności odpowiadającym zadaniom w poprzedniej formie egzaminu
·        Zdający na bieżąco decyduje które zadania chce wykonywać
·        Zdający może w każdej chwili przerwać egzamin
·        Zdający może pominąć zadanie, aczkolwiek nie może do niego powrócić
·        Zdający nie może wykonywać notatek
·        Zdający nie ma przydzielonego czasu na przygotowanie się do egzaminu (z wyjątkiem 1 min w zadaniu 3, która jest mu przydzielana już podczas trwania egzaminu)
Kryteria oceny:
Maksymalnie 30 punktów:
18 punktów za sprawność komunikacyjną – jeśli odniesie się do wszystkich 4 elementów każdego zadania i je rozwinie.
12 punktów za język wypowiedzi – oceniany jest zakres oraz poprawność użycia struktur leksykalno-językowych, płynność wypowiedzi oraz wymowa.
Egzamin jest zdany przy uzyskaniu łącznie 30% maksymalnej ilości punktów (9 pkt).

 

OGÓLNE CELE KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (który obejmuje również poziom podstawowy): powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie niezbędnego na egzaminie materiału gramatycznego i słownictwa, poznanie i ćwiczenie technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, poznanie i ćwiczenie obowiązujących na egzaminie form wypowiedzi pisemnych (poziom podstawowy i rozszerzony), poznanie i ćwiczenie poszczególnych elementów części ustnej egzaminu (poziom podstawowy i rozszerzony). 
 
Program kursu obejmuje:
 
1. Powtórzenie struktur leksykalno-gramatycznych.
 
GRAMATYKA: 
SŁOWNICTWO:
 
 
2. Rozwijanie kompetencji językowych.
 
MÓWIENIE: 
Ćwiczenie poszczególnych elementów części ustnej egzaminu:
Poziom podstawowy: rozmowy sterowane (uzyskiwani i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie), opis ilustracji, odpowiedź na pytanie dotyczące ilustracji, odpowiedź na pytanie związane z tematem ilustracji (wyrażanie opinii).
Poziom rozszerzony: rozmowa na podstawie materiału stymulującego, prezentacja tematu i dyskusja na prezentowany temat.
Utrwalenie niezbędnych zwrotów i wyrażeń.
 
 
SŁUCHANIE:  
Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Ćwiczenie technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych: test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, zadania typu prawda/fałsz/brak informacji.
 
 
CZYTANIE:
Rozwijanie umiejętności rozumienia różnych rodzajów tekstu pisanego.
Ćwiczenie technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych: test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, zadania typu prawda/fałsz/brak informacji, uzupełnianie tekstu.
 
 
PISANIE:
Analiza poleceń zadań pisemnych.
Ćwiczenie obowiązujących na egzaminie form wypowiedzi pisemnych:
Poziom podstawowy: notatka/wiadomość, ogłoszenie, ankieta, zaproszenie, pocztówka (krótki tekst użytkowy); list formalny i nieformalny (dłuższy tekst użytkowy).
Poziom rozszerzony: rozprawka typu for and against essay, rozprawka typu opinion essay, opis, recenzja, opowiadanie.
Wyznaczniki stylu formalnego i nieformalnego, podział na paragrafy, wskaźniki zespolenia (linkers), cechy i części składowe poszczególnych rodzajów wypowiedzi pisemnych.
 
 
FORMY TESTOWANIA I POWTARZANIA MATERIAŁU:
 
Regularne prace domowe, prace pisemne, kartkówki, testy (w formie zadań egzaminacyjnych).
Na zakończenie kursu próbny egzamin maturalny.