KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA MŁODZIEZY GIMNAZJALNEJ

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnego języka francuskiego na określonym poziomie. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka francuskiego.

Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na swobodną komunikację (na zajęciach dominuje mówienie i słuchanie).

Jednocześnie w kursach dla młodzieży gimnazjalnej uwzględniamy kształcenie poprawności językowej, wprowadzając zagadnienia gramatyczne zawsze w kontekście komunikacyjnym oraz naukę pisania. Elementy te są niezbędne dla osiągnięcia wysokich wyników na Egzaminie Gimnazjalnym, a w przyszłości Maturalnym czy wybranym certyfikacie z języka francuskiego.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu przygotowywany dla określonej grupy w oparciu o założenia programowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem programów szkolnych oraz standardów egzaminacyjnych Egzaminu Gimnazjalnego.

Organizacja kursu: